Wójt Gminy Niegowa informuje, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), § 1, 6, 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w  sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst  jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) oraz z art.104 § 1 oraz 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.