OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 dostawy

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie UZP:  548363-N-2020;

Data zamieszczenia: 08.06.2020

  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, uterenowionego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

90 dni od podpisania umowy

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu lub ofert:

do dnia 18 czerwca 2020 r., do godz. 12:00

 

Miejsce: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, Biuro Podawcze – pokój Nr 1 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.