POSTANOWIENIE  Nr XXVI/2021

Przewodniczącego rady Gminy Niegowa

z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie  zwołania XXVII sesji Rady Gminy Niegowa (w kadencji 2018 – 2023)

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz § 14  ust. 3 Statutu Gminy Niegowa (uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 grudnia 2018  roku w sprawie Statutu Gminy Niegowa)

p o s t a n a w i a m

 

I. z w o ł a ć  w dniu 30 kwietnia  2021 roku  (piątek) o godz. 12.00  sesję nadzwyczajną Rady Gminy Niegowa w kadencji 2018 – 2023 w Szkole Podstawowej w Niegowie (sala gimnastyczna) z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie XXVII  sesji Rady Gminy Niegowa  i  stwierdzenie prawomocności obrad

 

2.    Ustalenie porządku obrad

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  XXVI sesji Rady Gminy Niegowa

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz   z wykonania uchwał Rady Gminy

6.    Interpelacje i wnioski Radnych

7.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Niegowa  z organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku

8.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Niegowa ustalenia cen i opłat za usługi komunalne w postaci odbioru i dostarczenia dowożonych nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków w Niegowie

9.    zmiany Uchwały Nr 165/XXII/2012 Rady Gminy w Niegowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników

10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Niegowa  dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Niegowa  w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegowie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego           w Sokolnikach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Niegowie

 

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy na rok 2021

13.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych

14.  Zamknięcie obrad X XVII  sesji Rady Gminy Niegowa.

 

II. Ustalić następujący tryb przygotowania i przesłania materiałów sesyjnych: Wójt Gminy zleci opracowanie materiałów informacyjnych wraz z odpowiednimi projektami uchwał do tematyki zawartej od pkt  7  do pkt  12.  Materiały  powyższe  zostaną  przekazane   w  ustalonym  terminie.

 

 

III. Opublikowanie Postanowienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegowa:  www.niegowa.bip.net.pl.

IV. Wykonanie Postanowienia powierzam Wójtowi Gminy Niegowa.

Ze względu na stan epidemii sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i obsługi sesji.

 

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa

 

                                                                                    /-/ Zofia Kasznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Niegowa

  

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Niegowa są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niegowa.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy  Niegowa wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzib w Niegowie ul. Sobieskiego 1, adres e-mail: urzad@niegowa.pl, tel. 34 315 10 20 , zwany dalej Urzędem.

2. W sprawach związanych z ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: bwrobel@niegowa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów Urzędu Gminy Niegowa zgodnie z z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej.

5. Uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Niegowa jest dobrowolne, jednakże decydując się na udział w nich, podanie danych osobowych staje się obowiązkiem prawnym.

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ·z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, chyba że udostępniane dane ujawniaj informacje niejawne lub naruszaj tajemnice prawnie chronione, do których zachowania Administrator jest zobowiązany;

2) sprostowania danych osobowych;

3) usunięcia swoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody; dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa, mogą być przez Urząd usunięte dopiero po zakończeniu okresu wynikającego z przepisów archiwalnych;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika
z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa;

5) przenoszenia danych osobowych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli ich przetwarzanie nie wynika z obowiązku realizowanego przez Urząd na podstawie przepisów prawa;

7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

2. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Niegowa wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Niegowa, radni Rady Gminy Niegowa oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.