Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Gminy Niegowa z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)


WÓJT GMINY NIEGOWA OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU


I. Rodzaj zadania

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym Wójt Gminy Niegowa przekaże dotacje na realizację zadań publicznych pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku, w zakresie:

1) szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa, lub/i

2) organizacji zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Gminy Niegowa, lub/i

3) organizacji lub uczestnictwa w zajęciach, imprezach, itp. z zakresu rekreacji i turystyki promującej sport jako elementu zdrowego trybu życia, lub/i

4) organizacji wyjazdów, obozów itp. powiązanych z czynnym uprawianiem sportu, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa.

5) kształtowaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w sportowej rywalizacji

6) promowaniu idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2021 r. stanowią kwotę 70 000,00 zł. W bieżącym roku nie realizowano zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. W roku 2020 kwota przyznanej dotacji wynosiła 70 000,00 zł. i została wykorzystana na realizację zadania pod nazwą „Sport to zdrowie II edycja”.


Kompletne oferty, tj. ofertę wraz z załącznikami, w wersji pisemnej, należy składać do dnia 24 marca 2021 r., do godziny 12.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty), w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Niegowa pok. 1, z dopiskiem „Konkurs ofert – sport 2021”.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.