Zamknij okno Drukuj dokument

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Kategoria osób: Kontrahenci

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych


Kategoria osób: Kontrahenci

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzibą: ul. Sobieskiego 1, 42-320 NIEGOWA tel. +48 34 315 10 20 , mail.: urzad@niegowa.pl

 

2)  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: bwrobel@niegowa.pl lub na adres administratora danych podany wyżej.

 

3)  Cele i podstawy przetwarzania

a)    w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b)     w celu zapewnienia komunikacji między stronami lub - jeżeli zajdzie taka potrzeba w celu windykacji należności na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

c)    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości, przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw, weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień i kwalifikacji kontrahentów wykonujących prace na rzecz Urzędu Gminy Niegowa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi w tym obszarze są: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks Cywilny, Ustawa prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Ministra w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Ustawa o rachunkowości, Prawo Telekomunikacyjne.

 

4)  Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 

a)   bankom,

b)   firmom świadczącym usługi doradztwa,

c)   firmom świadczącym usługi audytorskie

d)   firmom świadczącym usługi ubezpieczeniowe

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5)  Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji usługi/umowy. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

 

6)  Państwa prawa:

Przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)   prawo do usunięcia danych. Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)   prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format csv, xml) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Inspektora Ochrony Danych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie swoich żądań pod adres e-mail: bwrobel@niegowa.pl lub udanie się do naszej siedziby. Prosimy pamiętać, iż przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jesteście Państwo osobami za które się podajecie, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 

7)  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

a)    obowiązkiem prawnym.

 

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Niegowa
Źródło informacji:Bożena Wróbel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ireneusz Staśko
Data wprowadzenia:2018-06-15 14:17:39
Opublikował:Ireneusz Staśko
Data publikacji:2018-06-15 14:21:16
Ostatnia zmiana:2018-06-15 14:27:17
Ilość wyświetleń:591